SECURITY GROUP BRNO - soukromá hlídací a bezpečnostní agentura

Kontrola nemocných zaměstnanců

Úvodní stránka » Služby » Kontrola nemocných zaměstnanců

Dnem 1.1.2009 nabývá účinnosti zákon č.187/2006 Sb. "O nemocenském pojištění", který v návaznosti na znění § 192 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) přináší řadu změn. Jde o povinnost zaměstnavatele poskytovat náhradu mzdy místo dosavadní tzv. "nemocenské" v prvních 14-ti kalendářních dnech. V této souvislosti vzniká k 1.1.2009 oprávnění zaměstnavatele provádět v období prvních 14 - ti dnech dočasné pracovní neschopnosti u svých zaměstnanců kontrolu dodržování zásad léčebného režimu.

Společnost SECURITY GROUP – S.G. spol. s r.o. rozšiřuje nabídku služeb o provádění kontroly zaměstnance, který byl uznán dočasně práce neschopným v souladu s platnými zákony. Náš pracovník je pověřen realizací osobní návštěvy nemocného v místě nahlášeného pobytu, kde bude sepsán protokol o provedené kontrole. V případě, že nebude dočasně práce neschopný zaměstnanec v místě pobytu zastižen, bude tato skutečnost zdokumentována a předána zaměstnavateli.

Touto službou Vám chceme pomoci v úsilí konkretizovat jednotlivce a skupiny z řad Vašich zaměstnanců, kteří vědomě porušují režim dočasně práce neschopného pracovníka a přináší Vám tímto trvalý růst problémů organizačního, personálního a zejména finanční charakteru.

1. Jak probíhá kontrola režimu dočasně práce neschopného zaměstnance:

  • převezmeme objednávku s konkrétními údaji kontrolovaných osob (jsou uvedeny na formuláři objednávky, která Vám bude dodána)
  • pracovník dodavatele navštíví kontrolovanou osobu, pokud ji zastihne na uvedené adrese, podpisem svým i kontrolované osoby v Zápise o provedené kontrole potvrdí, že bylo vše v pořádku
  • pokud osobu na uvedené adrese nezastihne, provede fotodokumentaci jmenovky na zvonku či dveřích s datem a hodinou kontroly, zanechá vyrozumění, že zde byla kontrola a provede písemný záznam
  • písemné záznamy se předávají objednateli k dalšímu jejímu využití

2) Pokud kontrolovaná osoba porušila zásady režimu dočasně práce neschopných je zaměstnavatel oprávněn k následujícím opatřením:

"Porušil-li zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti povinnosti, které jsou součástí režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, může zaměstnavatel se zřetelem na vážnost porušení těchto povinností náhradu mzdy nebo platu snížit nebo neposkytnout." (odst. 5, § 192 zákona č. 262/2006 Sb. (ZP) Zákon č.187/2006, "O nemocenském pojištění", oddíl 1 "Přestupky", § 128, vymezuje podstatu přestupku, kterého se dopouští pojištěnec v případě, že: (2) Pojištěnec se dopustí přestupku tím, že a) poruší závažným způsobem režim dočasně práce neschopného pojištěnce podle § 56 odst. 2 pís.. b), nebo b) neodevzdá při ukončení dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícímu lékaři rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti podle § 64 odst. 1 písm. l). (3) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.

Mám zájem vypracování konkrétní bezplatné nabídky s možností variant účelnosti a ekonomickou rozvahou